Hasiči

PROTIPOŽIARNA ASISTENČNÁ HLIADKA

Zákazníkom vieme zabezpečiť na ich podujatia protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa platnej legislatívy. Do hliadky zaraďujeme vyškolených a odborne spôsobilých hasičov. Počet členov hliadky, rozsah hliadky a materiálno-technické vybavenie prispôsobujeme Vašim požiadavkám. Povinnosť zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku ukladá Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii č. 121/2002 Z.z.:
§ 12
Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
(3) Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.

(4) Väčší počet osôb je viac ako
a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách, športových areáloch a amfiteátroch,
b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,
c) 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,
d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.

§ 19
Protipožiarna asistenčná hliadka
(1) Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje
a) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

(2) Protipožiarna asistenčná hliadka
a) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
b) vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

(3) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä
a) oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,
b) oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
c) kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
d) vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
e) preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
f) upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

(4) Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie úloh uvedených v odsekoch 2 a 3; počet jej členov určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má táto hliadka plniť. Ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ určuje jej vedúceho.

(6) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky sa nepoverujú inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh; ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.