8 hodinový kurz

8 hodinový kurz prvej pomoci

Cena: 35 Eur/osoba
Cieľová skupina: žiadatelia o vodičské oprávnenie (autoškola), zamestnanci ako súčasť BOZP
Charakteristika: základný kurz pre poskytovanie prvej pomoci
Osnova kurzu:
– zásady poskytovania prvej pomoci
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoc pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri úrazoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– záverečné skúšky